Regulamin

Regulamin sklepu internetowego homemadesauna.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://homemadesauna.com, zwanego dalej "Sklepem"

1.2 Sklep prowadzony jest przez Wojciecha Kumik, który mieszka pod adresem Dziwiszów 58-506, ul. Karkonoska 17.

1.3 Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.homemadesauna.com, e-mail: sauna@kumikstudio.com, telefon: 789229103 adres korespondencyjny: ul. Karkonoska 17, Dziwiszów, 58-506

1.4 Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem: https://homemadesauna.com/strona/polityka-prywatnosci

1.5 Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

1.6 Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.


1.7 Definicje:

1.7.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.7.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.homemadesauna.com umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.7.3 KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.7.4 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.7.5 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.7.6 PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym produkt, usługa bądź rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7.7 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.7.7 SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.homemadesauna.com

1.7.8 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Wojciech Kumik, zamieszkały w Dziwiszów, ul. Karkonoska 17, 58-508, adres poczty elektronicznej: sauna@kumikstudio.com

1.7.9 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.7.10 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.7.11 KLIENT- USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.7.12 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  2.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Newsletter.

  2.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

  2.3 Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków: (1) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Oferta”, (2) następnie pola “Do koszyka”, (3) następnie pola “Zamawiam”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  2.3 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

  2.4 Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu e-mail w widocznym oknie “Chcesz wiedzieć o nowych projektach. Zostaw swój adres email.”lub “Zapisz się do Newslettera”, po kliknięciu pola „Zapisz się”. na głównej Stronie Sklepu Internetowego. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sauna@kumikstudio.com.

  2.5 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, smartfon,lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) dowolna rozdzielczość ekranu (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  2.6 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

   3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.

   3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest to cena brutto, zawierająca wszystkie podatki i nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

   3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

   3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu.

   3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

   3.3.3 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

   4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

    4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

    4.1.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - PL 74 1160 2202 0000 0003 2948 2185

    4.2 Termin płatności:

    4.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


    5. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

     5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

     5.1.1 Przesłanie Produktu na wskazany adres e-mail, z którego Zamówienie zostało złożone. Klient może poprosić o przesłanie produktu na inny adres e-mail, informując Sprzedawcę w postaci wysłanego e-maila na adres sauna@kumikstudio.com.

     5.2 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi: do 3 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.

     5.2.1 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

     5.2.1.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

     5.3 Dostawa produktu elektronicznego jest darmowa na adres e-mail wskazany przy zamówieniu.

     6. REKLAMACJA PRODUKTU

      6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

      6.2 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi (kupującemu) produkty cyfrowe wolne od wad.

      6.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta , jeżeli plik cyfrowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

      6.4 Jeżeli klient (kupujący) stwierdzi wadę produktu cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną, (na adres sauna@kumikstudio.com).

      6.5 Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

      6.6 Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

      7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

      7.1 Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego (usługobiorcę), że produkty cyfrowe dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

      7.2 Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie projektów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

      7.3 Zakupiony Projekt może zostać wykorzystany jednokrotnie, do zgłoszenia budowy jednego budynku.

      8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

      8.1 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

      8.2 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

      8.2.1 zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy

      8.2.3 zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

      8.2.4 skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

      8.2 Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

      8.3 Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

      9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

      9.1 Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

      9.2 Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

      9.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

      9.4 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy

      9.5 Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta lub przedsiębiorcę działającego na prawach konsumenta numer konta bankowego lub . W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

      9.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

      9.7 Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe (Produkty Elektroniczne) np. pliki PDF, eBooki, pakiety produktów elektronicznych,

      Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

      9.8 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy działającemu na prawach konsumenta w wypadkach:

      9.8.1 gdy świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy działającemu na prawach konsumenta, przed upływem terminu, na przykład jeśli chodzi o usługi oferowane na stronie homemadesauna.com lub produkty cyfrowe (elektroniczne),

      9.8.2 dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta lub przedsiębiorcę działającego na prawach konsumenta ich oryginalnego opakowania,

      9.8.3 umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

      9.8.4 świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta lub przedsiębiorcę działającego na prawach konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

      9.8.5 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

      9.8.6 dostarczania prasy,

      9.8.7 usług w zakresie gier hazardowych.

      9.9 Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny

      przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia

      Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje

      się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

      9.10 Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.


      10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      10.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

      10.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

      10.3 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2021r.

      Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.


      do góry
      Sklep jest w trybie podglądu
      Pokaż pełną wersję strony
      Sklep internetowy Shoplo.pl